fiscalitat internacional cdi andorra

Fiscalitat internacional: claus del CDI entre Andorra i Espanya

El Principat d’Andorra treballa des de l’any 2009 en l’obertura del seu model econòmic i financer, basat en la transparència. Així doncs, després de renunciar a la condició de paradís fiscal, el govern andorrà ha introduït múltiples reformes legislatives, com l’entrada en vigor de la Llei d’Impostos Directes sobre la Renda de No Residents (2011), la Llei sobre l’Impost de Societats (2012), la Llei sobre la Renta de les Activitats Econòmiques (2012), la Llei sobre l’Impost General Indirecte (2013) o l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (2015).

Aquest nou marc fiscal ha permès al Principat d’Andorra negociar acords bilaterals per evitar la doble imposició (CDI), la qual cosa garanteix un marc de seguretat jurídica per als operadors econòmics d’ambdós estats. Així doncs, es tracta d’un conveni que beneficia tant a les empreses andorranes que presten serveis a l’estranger, ja que la facturació de la seva activitat a l’estranger deixa d’estar sotmesa a la retenció a l’origen, com a les inversions estrangeres a Andorra, ja que les rendes queden exemptes d’imposició al seu lloc de residència fiscal.

CDI entre el Principat d’Andorra i el regne d’Espanya

El Conveni per evitar la Doble Imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya, que es va ratificar el setembre de 2015 i va entrar en vigor al mes de febrer d’aquest any, és una eina per reduir els costos fiscals i, per tant, impulsar el creixement econòmic.

Aquest acord, que es basa en el model de conveni fiscal de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per tal d’establir normes consensuades i homogeneïtzar els problemes que puguin sorgir en l’àmbit de la doble imposició internacional, distribueix les competències fiscals entre el país de residència i el país d’origen de les rendes i elimina la doble imposició de les rendes en el país de residència.

El CDI entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya està constituït per 27 articles distribuïts en 6 capítols que defineixen el tractament de rendes immobiliàries, beneficis empresarials, dividends, interessos, cànons, guanys patrimonials, serveis personals dependents, remuneracions a conselleres, pensions, estudiants, rendes d’artistes i esportistes i remuneracions per funció pública. Tanmateix, l’acord inclou un article sobre l’intercanvi d’informació fiscal entre Espanya i Andorra.

A més, el CDI inclou les particularitats entre ambdós països, així com un protocol on es completen i interpreten alguns articles del conveni que poden generar conflicte en la seva interpretació. Podeu consultar el conveni aquí.

Avantatges del CDI entre Andorra i Espanya

El Conveni per evitar la Doble Imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya estableix les clàusules per tal que una empresa o ciutadà espanyol pugui acollir-se al règim fiscal andorrà, que presenta unes condicions més atractives. Així doncs, per a les empreses espanyoles l’aplicació del CDI té els següents beneficis:

  • Supressió de càrregues fiscals en forma de retenció, per tant disminuiran els seus costos fiscals i augmentarà la competitivitat de l’empresa
  • Reforç de la seguretat jurídica per a les inversions estrangeres. S’impedeix, per a una mateixa operació, aplicar una qualificació diferent segons l’estat
  • Aplicació de mesures fiscals favorables
  • Supressió de certes mesures anti-elusives

Tanmateix, per a Andorra l’aplicació del CDI aporta les següents avantatges:

  • Reconeixement del sistema tributari andorrà, element clau per a la inversió estrangera
  • Ampliació del mercat potencial, per tant, afavoreix la internacionalització de les empreses andorranes
  • Supressió de les retencions fiscals en l’àmbit de serveis i royalties en els països on es duu a terme l’activitat

Si necessites rebre assessorament personalitzat, contacta amb l’equip de fiscals d’IS21 sense cap compromís.


x