Avís Legal

Aquest lloc web ha estat creat i es de titularitat d’INTEGRAL SERVEIS 21 SLU (en endavant, «IS21»), domiciliada a l’Avda Carlemany 117 3-B, AD700 Escaldes, inscrita en el Registre de Societats amb el número 13740 i en el Registre de Comerç amb el número 923049A, i amb número de registre tributari 708893 Y. L’adreça electrònica de contacte és info@is21.ad i el número de telèfon de contacte és (+376) 80 33 21.

La finalitat d’aquest lloc web és informar dels serveis que ofereix IS21 per a la seva utilització gratuïta i personal per l’usuari de la mateixa.

L’accés a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels termes i les condicions d’ús d’aquest lloc web.

  1. Dades de titularitat del lloc web. El nom de domini www.is21.ad es de titularitat d’ INTEGRAL SERVEIS 21 SLU, amb domicili professional a l’Avda Carlemany 117 3-B, AD700 Escaldes – Principat d’ANDORRA
  2. Propietat intel·lectual, industrial i drets anàlegs. Tots els continguts i elements als quals puguin accedir els usuaris a través d'aquest lloc web, ja siguin, entre altres, textos, dissenys gràfics, o composicions sonores, visuals o audiovisuals, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, industrial o drets de anàleg contingut econòmic de titularitat INTEGRAL SERVEIS 21 SLU o de tercers. L'accés a aquests continguts o elements a través d'aquest lloc web no atorga als usuaris cap dret sobre els mateixos, els que no podran alterar-los, modificar-los, explotar-los, reproduir-los, distribuir-los, ni comunicar-los públicament, ni podran exercir cap altre dret que correspongui a l' titular de el dret afectat.
  3. Política de privacitat. En compliment d’allò que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, i els reglaments que la desenvolupen, IS21 us informa que qualsevol dada personal que ens faciliteu passarà a formar part dels fitxers corresponents titularitat d’IS21, degudament inscrit en l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra. Aquestes dades de caràcter personal seran utilitzades únicament per a oferir-los la informació que ens hagin sol·licitat en relació amb la nostra activitat legal. De la mateixa manera, desitgem informar-los que poden exercir els drets d'accés, cancel·lació, oposició o rectificació mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del seu passaport o document nacional d'identitat, dirigida a a l’Avda Carlemany 117 3-B, AD700 Escaldes – Principat d’ANDORRA
×