Residents fiscals a Andorra

Es consideren ‘residents fiscals en territori andorrà’ totes les persones físiques que compleixin alguna de les circumstàncies següents:
 • Que romanguin més de 183 dies, durant l’any natural, en el territori andorrà. Per determinar aquest període en territori andorrà es computen les absències esporàdiques, excepte que l’obligat tributari acrediti la seva residència fiscal en un altre país.
 • Que tinguin activitats o interessos econòmics, el nucli principal o la base dels quals radiqui a Andorra, de manera directa o indirecta.
A més, es presumeix, llevat de prova en contrari, que l’obligat tributari té residència fiscal a Andorra quan, d’acord amb els criteris de l’apartat anterior, sigui resident fiscal a Andorra el cònjuge no separat legalment i els fills menors d’edat.
residencia fiscal andorra
Es presumeix, llevat de prova en contrari, que l’obligat tributari té residència fiscal a Andorra quan posseeixi un permís de residència concedit per les autoritats andorranes competents.

El domicili fiscal dels obligats tributaris residents fiscals en territori del Principat d’Andorra és el derivat d’aplicar les regles.
Serveis

A Integral Serveis 21, oferim suport des de la idea embrionària del projecte empresarial o de negoci fins a la seva creació.

 • Tràmits d'autorització d'inversió estrangera directa (per a no residents)
 • Sol·licitud de reserva de denominació social
 • Redacció dels estatuts socials
 • Constitució, modificació, dissolució i liquidació de societats
 • Confecció del llibre d'actes de la societat
 • Nomenament de càrrecs, ampliacions de capital, poders, canvis de domicili...
 • Tramitació d'obertura de comerç
  • Sol·licitud d'obertura de comerç
  • Tramitació del número de registre tributari (NRT)
  • Alta a la Seguretat Social
Altres

A Integral Serveis 21 també donem resposta a les necessitats operatives quotidianes.

 • Suport en la recerca del local - domicili
 • Gestió i control de la correspondència oficial i comercial. Informació immediata per correu electrònic
 • Gestió davant dels organismes / institucions corresponents
 • Tramitació de canvi de plaques de vehicle
 • Suport en tramitacions duaneres
 • Gestions davant de FEDA, Andorra Telecom, etc..
 • Suport en la cerca de personal
x