impost societats andorra

El govern andorrà reclama la presentació de les declaracions relatives a l’impost sobre societats

La Direcció adjunta de Gestió i Atenció al Contribuent del Departament de Tributs i de Fronteres ha fet públic en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra les societats que a dia d’avui no han presentat les declaracions relatives a l’impost sobre societats corresponents als exercicis 2012 i 2013, així com les corresponents als exercicis 2013 i 2014.

L’Administració Tributaria del govern d’Andorra reclama a aquestes societats que o bé presentin les declaracions pertinents o bé justifiquin degudament la inexistència de dita obligació. En cas de no presentar la documentació sol·licitada, es donarà de baixa la societat, de forma provisional, en el Registre Tributari, tal i com es preveu a l’article 51 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Així doncs, per poder regularitzar la situació és necessari que la societat entregui els comptes anuals no presentats. L’equip de professionals d’IS21 s’encarrega de preparar i presentar les declaracions relatives a l’impost sobre societats de les empreses. Si és el teu cas, sol·licita més informació sense cap compromís.

Regularització de l’Impost General Indirecte (IGI)

Tanmateix, la Direcció adjunta de Gestió i Atenció al Contribuent del Departament de Tributs i de Fronteres d’Andorra ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra la relació de persones físiques que, a dia d’avui, no han presentat les declaracions de l’Impost General Indirecte corresponents a l’exercici 2015.

En un termini màxim de 13 dies hàbils -a comptar des de la data de publicació de l’edicte- les persones físiques que no han presentat les declaracions de l’Impost General Indirecte corresponents a l’exercici 2015 han de regularitzar la seva situació tributària.

Així doncs, aquestes persones han de o bé justificar degudament la inexistència de dita obligació o bé presentar les declaracions-liquidacions corresponents i ingressar l’import de l’impost resultant, així com els recàrrecs per presentació extemporània i interessos moratoris. L’article 24 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, estableix que “quan els obligats tributaris presenten les declaracions o les autoliquidacions havent rebut un requeriment previ per a la seva presentació s’aplica un recàrrec del 15%”.

Contacta amb l’equip d’IS21 per tal de regularitzar les declaracions de l’Impost General Indirecte corresponents a l’exercici 2015.


x