Importar un vehicle a Andorra

Importar un vehicle a Andorra

A Andorra es matriculen entre 2.500 i 3.000 vehicles cada any, dels quals, prop del 10% correspon a re-matriculacions de vehicles importats. Darrere d'aquest percentatge s'hi troben els casos de nous residents que venen a Andorra a treballar i a viure i que, habitualment, arriben al Principat amb el seu vehicle matriculat en origen.

Des de la modificació del Codi de Circulació de l'any 2014, Andorra permet la re-matriculació de vehicles més enllà dels 3 anys d'antiguitat, sempre que aquests compleixin amb els paràmetres d'emissions contemplats a la Classe Euro 5 o superior. Per procedir als tràmits d'importació, que s’hauran d'efectuar dins els 6 mesos següents d'haver obtingut el permís de residència, cal certificar un mínim de mig any de titularitat del vehicle que es vol importar.

El procés d'importació inclou el registre, la matriculació, la taxa d'importació (IGI) i l'assegurança. El registre del vehicle té un cost de 200 euros, als quals cal sumar els 60 euros d'emissió de les noves plaques del vehicle. La taxa d'importació suposa el 4,5% del valor de mercat del vehicle. També és important saber que Andorra no importa vehicles amb el volant a la dreta i que si el vehicle té més de 25 anys, s'haurà d'importar com a clàssic.

IS21 es fa càrrec de totes les gestions i processos necessaris perquè la importació del vehicle sigui un tràmit àgil i no suposi cap maldecap.


x