herencies i successions andorra

Herències i successions a Andorra: els hereus poden retirar els diners i/o actius?

A Andorra no hi ha cap impost que gravi els béns obtinguts per herència sense perjudici de la tributació en origen pels béns ubicats fora d’Andorra.

Explícitament la Llei del IRPF indica que no estan subjectes a l’impost i, per tant queden excloses del seu àmbit d’aplicació les rendes següents:

  • Els guanys de capital que es posin de manifest en les transmissions lucratives per mort de l’obligat tributari, és a dir, transmissions en successions hereditàries.
  • Les adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, així com les adquisicions de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona diferent del beneficiari.

Els hereus poden disposar de la seva herència a partir del moment en que s’hagi formalitzat sense cap limitació ni condició. Les donacions també estan lliures de càrregues impositives.

Si tens qualssevol dubte sobre herències i successions contacta amb l’equip d’IS21.


x