treballadors andorra

Condicions per ser assalariat a Andorra

Es considera treballador la persona física que s'obliga a prestar un servei o a realitzar una obra per compte de l'empresari, dins el seu àmbit d'organització i/o sota la seva direcció, a canvi d'una remuneració. Cal que aquest sigui resident a Andorra, fet demostrable amb el permís de residència adequat.

Tanmateix, es consdiera també treballador el soci que presta un servei o realitza una obra per compte de la societat de la qual és soci, sota la direcció dels òrgans socials, a canvi d'una remuneració. No obstant això, no es considera treballador si la seva participació en el capital social representa el 50% o més del mateix capital.

Contracte de treball

Un contracte de treball és el contracte pel qual una persona es compromet, verbalment o per escrit, a prestar personalment un treball per compte d'una altra persona, dins el seu àmbit d'organització i direcció, mitjançant una remuneració de qualsevol naturalesa, anomenada salari.

El contracte de treball pot establir-se:

  1. per temps indefinit o indeterminat
  2. per un termini cert o determinat
  3. per a una obra o un servei concret
  4. per temporada
  5. mitjançant contractes fixos discontinus

El salari mínim mensual que cal declarar per tenir dret a rebre prestacions és igual al salari mínim mensual aprovat pel Govern i publicat al BOPA, que a 1 de gener de 2016 es fixa en 975,87 euros. Si voleu tenir dret a prestacions, però el vostre salari és inferior al mínim, podeu complementar-lo fins arribar al salari mínim.


x