Conveni cdi andorra luxemburg

CDI entre Andorra i Luxemburg per evitar la doble imposició d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal

El passat 23 de desembre de 2015 es va publicar al BOPA el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Ducat de Luxemburg per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal. L’aplicació d’aquest conveni -que va entrar en vigor el passat 7 de març un cop ratificat per part dels dos estats per l’acompliment dels procediments interns necessaris- no serà efectiva fins l’1 de gener del 2017.

En funció de la tipologia de rendes es modificarà la tributació existent avui en dia respecte a les retencions que han de practicar els empresaris andorrans per l’Impost sobre la Renda dels No Residents (IRNR), així com per les retencions que poden suportar aquests per operacions realitzades a Luxemburg.

Així doncs, amb caràcter general, els ingressos procedents de les prestacions de serveis tributaran únicament a l’estat de residència del prestador del servei. Per tant, s’eliminarà l'obligació de practicar retencions per IRNR per part del pagador de les rendes.

A continuació adjuntem un quadre on es resumeixen les principals implicacions fiscals en funció de la tipologia de rendes:

Aquest quadre recull les principals implicacions de forma general, sense tenir en compte les particularitats que puguin existir en cada cas. En el cas concret de trobar-vos en alguna d’aquestes situacions, podeu posar-vos en contacte amb l’equip d’IS21 per rebre l’assessorament necessari.


x