requisits resident fiscal andorra

Requisits per ser resident fiscal a Andorra

Persones físiques residents fiscals a Andorra

  • Les que romanguin més de 183 dies per any al país andorrà, incloent els dies d’absències esporàdiques
  • Aquelles persones que mantinguin a Andorra el nucli principal o la base de les seves activitats o els seus interessos econòmics, de manera directa o indirecta.
  • També es presumeix que l’obligat tributari té residència fiscal a Andorra quan sigui resident fiscal a Andorra el cònjuge i els fills menors d’edat.

Per al compliment dels requisits esmentats serà necessari aportar proves, que donin fe de la realitat, com per exemple factures dels subministraments de la vivenda a disposició, comprovants de targetes de crèdits, etc.

Entitats residents fiscals a Andorra

  • Les que s’hagin constituït d’acord amb les lleis andorranes
  • Les que tinguin el seu domicili social a Andorra
  • Les que tinguin la seva seu de direcció efectiva a Andorra, és a dir, quan hi radiqui o s’hi exerceixi la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats
  • Les que hagin traslladat la seva residència a Andorra, des del primer exercici social que finalitzi després del trasllat.

x