impost de societats a andorra

Derogació de règims especials de l’impost de societats

El passat 16 de maig es va publicar al BOPA (Butlletí Oficial del Principat d'Andorra) la modificació de la Llei 95/2010 de l’Impost de Societats.

Aquesta llei, que es va desenvolupar sota el principi de competitivitat respecte als països de l’entorn, contribueix a l’arribada d’empreses i a l’enriquiment i diversificació del teixit econòmic del Principat d’Andorra.

L’Impost sobre Societats, preveia determinats règims fiscals per activitats econòmiques concretes, que es traduïen en una fiscalitat destacadament beneficiosa. Les activitats que han gaudit d’aquests règims especials són: l’explotació internacional d’intangibles, el comerç internacional de mercaderies que no passen per Andorra, la gestió i la inversió financera intragrup i les societats holding amb objecte exclusiu de tinença de participacions en societats estrangeres.

En els darrers anys, però, la Unió Europea i l’OCDE al capdavant, han desenvolupat certs criteris i directives, creant uns estendards fiscals coneguts com a projecte BEPS. Aquests volen evitar règims susceptibles de generar un risc de deslocalització artificial de beneficis i una tributació significativa inferior a l’aplicable en general.

Per tal d’adaptar la legislació fiscal del Principat als estàndards de la comunitat internacional i evitar l’erosió de bases imposables i el trasllat de beneficis, s’han derogat o modificat alguns règims de la present Llei. En concret, es deroguen els règims especials de societats que intervenen en el comerç internacional i els de gestió i inversió financera intragrup. El règim especial d’explotació d’intangibles ha quedat modificat fent que els requisits per a la seva aplicació siguin diferents dels que es preveien fins a la data.

La Llei preveu un règim transitori que permet un procés progressiu i no immediat pels règims de comerç internacional i intragrup i d’intangibles que no compleixin els nous requisits. Així, la reducció del 80% que s’havia aplicat i de la que s’havia gaudit fins a l’exercici econòmic 2017, s’anirà reduint progressivament passant a ser del 60% per exercici 2018, del 40% per l’exercici 2019 i del 20% per l’exercici 2020, quedant totalment derogat en l’exercici 2021.

Les companyies que s’acullen al règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres podran seguir operant en els mateixos termes i condicions sobre les rendes obtingudes de les participacions adquirides abans de l’1 de juliol del 2017 i fins al 31 de desembre del 2020. A partir de l’entrada en vigor de la modificació de la Llei, els obligats tributaris que optin per a l’aplicació del Règim Especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, només podran aplicar l’exempció dels dividends i de les rendes derivades de la transmissió de les participacions, quan a la societat participada o la filial de la participada (de la que deriva la distribució de resultats) se li pugui aplicar un tipus impositiu de com a mínim el 4% (40% del tipus general de l’IS Andorra) o es pugui aplicar un CDI entre les jurisdiccions.

En resum, la modificació de Llei aprovada preveu que l’any 2021 les societats dedicades al comerç internacional de mercaderies que no passen per Andorra i les de gestió i inversió financera intragrup, passin a tenir el tipus impositiu general del 10% o el vigent en el moment de l’aplicació.
 

x