Integral-Serveis2.jpg

contactar-is21-cat

Prev Next

Assessorament comptable

El nostre equip de professionals elabora la seva comptabilitat i els llibres comptables, de manera conjunta amb l'empresa o directament, amb l'assignació d'un professional d'IS21.

Què li oferim

Actualització comptable

Adequació de la comptabilitat de la seva empresa al Pla General de Comptabilitat d'Andorra 2008.

Elaboració de la comptabilitat de la societat

 • Registrar en un llibre diari tots els fets econòmics de forma cronològica, tal com es requereix segons la Llei de comptabilitat dels empresaris.
 • Realitzar assentaments, càlculs de provisions, periodificacions i altres estimacions comptables.
 • Creació d'un registre auxiliar d'immobilitzat, per tal de dur un correcte control de les amortitzacions de les inversions efectuades per la societat.
 • Execució de proves de conciliació entre la comptabilitat i els registres auxiliars.
 • Ordenació i classificació documental per a la correcta identificació de tots els apunts comptables.

Elaboració dels estats financers al tancament i dipòsit al registre de Societats

 • Elaborar a partir dels registres comptables, i segons requeriments de la Llei, els comptes anuals a final de l'exercici:
  • Balanç de situació
  • Compte de pèrdues i guanys
  • Estat de canvis del patrimoni net
  • Estat de flux d'efectiu
  • Memòria
 • Complementació i presentació dels documents i models que requereixi la legislació, inclòs el dipòsit dels comptes anuals al Registre de Societats.

Assessorament fiscal

Les modificacions legislatives en l'àmbit impositiu requereixen una gestió tributària rigorosa i eficient.

IS21 posa a la seva disposició un equip comptable i jurídic per oferir-li un servei que inclou des de la tramitació i confecció de declaracions tributàries fins a la gestió de tot tipus d'assumptes fiscals, i el mantenim informat de les darreres novetats i canvis en la normativa.

Què li oferim

 • Lectura dels estats financers en clau fiscal.
 • Estudi de mecanismes d'optimització fiscal d'impostos directes (impost de societats, impost d'activitats econòmiques) i indirectes (IGI) .
 • Conciliació comptable-fiscal.
 • Preparació i presentació de declaracions-liquidacions i pagaments a compte de l'impost de societats.
 • Representació davant Govern i Comuns

A partir de l'1 de gener 2013 entra en vigor la Llei de l'IGI, que comporta canvis en les obligacions:

 • Llibre de registre de factures emeses
 • Llibre de registre de factures rebudes
 • Presentació de la liquidació i ingrés resultant

Assessorament laboral

IS21 li ofereix un equip humà especialitzat en la gestió de tots els tràmits diaris en matèria laboral de la seva empresa

Què li oferim

 • Confecció de nòmines, contractes, modificació règims laborals, altes i baixes a la Seguretat Social
 • Assessorament en l'aplicació del Reglament laboral: vacances, permisos, excedències...
 • Cotitzacions mensuals a la Seguretat Social
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball
 • Assessorament laboral previ i posterior a la contractació: preparació dels contractes laborals, confecció de cartes d'acomiadament, càlcul de quitances...

Altres serveis

IS21 li proporciona un conjunt de serveis complementaris amb l'objectiu de garantir-li la màxima tranquil·litat

Què li oferim

 • Custòdia de documentació. La llei obliga a guardar i custodiar durant 6 anys, des de la data de l'últim tancament anual, tots els documents comptables i la correspondència, documentació i justificants relatius a la seva activitat: contractes, factures, albarans i extractes bancaris
 • Tot tipus de tràmit davant l'Administració central o comunal
 • Servei de secretariat i elaboració d'actes de societats: juntes d'accionistes, consells d'administració...
 • Tramitació de reserva de marques
 • Tràmits a Espanya: declaracions fiscals, NIE, multes de trànsit, representació fiscal...

Invertir a Andorra

Integral Packs